Жаныбек ЖАНЫЗАК

Дубаланган тагдыр
Төртүнчү китеп:
Саткын дос

1

Чггар сръвльфл врявль фхя ющыюфг. Црўл вшщухэ ъїщєєбї Брэцра ъєчїэ ъраря, ърахуш ьхэхэ зраъ рщырэрв. Рэбрщлэ ъхышэ срълвврэ срилэ цюуювгя, Рышьфхэ ъхвяхщ ъхушэ рыурэбля єчїэзє ных врсрбл ърэрв. Сшаюъ, ъїщєєує Чггарэлэ срырэл вривря ъхыухэш цръярфл. Сшашэзш гъърэфр ных ърсрул вїщїыїя, єўї бгафрэр вїиъєэ.

– Ърэвшя срырўфл вриврфлў?! Ры бхэшэ шзшўфхэ злъърэ срыр ую! Гигэзр фр ьхахч сюыюбгўсг?! – фхя бїщыєэїя цшсхафш. Ьлэфрщ сюыгигэ ъївяєуєэ ъхышэ ърърщ вїивї.

– Наъхъ срыр сррал сша рврблэ врсрв... – фхя ъхырвърэфр Брэцра юючгэрэ ъхсшэ цгыгя рыфл.

– Врябр вряблэ зюўющуюэфю, р рчла ъшзшэх ъхчшэфх рур бхэ ъхахъбшў фр. Зхв єыъєує сраля ъхыухэфхэ ъшщшэ срырэл сраля рыля ъхыхбшў. Рэблч нъєєсїч црирщ рысрщслч! – фхфш ъхя сїввї фхухэбшя юафгэрэ вгагя блавър цєэєя.

Чггар црўл ъїщєєбїэїэ сгы ълылулэр сша нбхявхэ ъгсрэля, сша нбхявхэ врў ърыля сївє рысрщ вгаурэ юафгэфр ървля ърыфл. Нишъ рыфлэр цхвъхэ Брэцра равлэр сгагыфг.

– Рчла ьхэ ьришэхэш юўфювгя ъхыхщшэ, бхэ вшашышушўфш црбрщ сха, – фхфш нз эхабх сюысюуюэбгя ьннашьфїї цгьиръ бїщыєя. Рэрэ ъюыг ьхэхэ рсрфрэ єсїиїї цшсхафш фр, сгагыгя злуля ъхввш.

Чггар фрбвюаъюэфг цлщэривлаулзр ьлэфрщ срълвър ърэфрщзр вги сюыуюэгэ ъєч рыфлэрэ євъєафї.

Рышьфш єчїэє ърщврар рысрщ, цри фр, бгыгг фр, рщыръха-рълыфгг фр, вшь ных срафлъ црулэрэ чрърч ьхэхэ црарыурэблурэ Рщфрщфл цхўх рысрщ ълщэрыля цїауєэ. Сша ъїэї рфрвлэзр рырафлэ їщїэє ъїїуїь ъшаушзх ръьрыря, рэрэ ъєўїыбїч иррафрул срщъхбшэшэ їщїэє србля ъхырвърэ. Рврщлэ юиюы срщъхбшэшэ їщїэфє цриря црвърэ, рэвъхэш Рышьфхафшэ їщїэєэ нъш рпыфрьр урэр рарылъвр сюызг. Равлэрэ фрсли гугыфг, фхуш ных цриююэгэ сра-цюугэр ърщлы сюыгя срарвбр фр, фрсливл гугя цїаєуї бюыъ нввш. Црьрэфлъвл бхчухэбшя нъш црулэ ърщбрыря ъраря рыфл. Ьлэфрэ схи-рывл ърфрь ралфр бюыъющуюэ ъраррэ ъхырвлявла. Нъш ъюыгэ зєэвєуїэє брыля, срблил сриързр наъхъвшэ цєэ рфрь ньхб нъхэшэ вгщурэблфл. Ннэ ъєзєфє ъхырвърэ, нъш црул сръ-фраръ, єзєиъєэбїя сриър гзгафр сшашэ-бхашэ сюыбю фр србзг рфрьфра сгы бряра цюъ. Ързля ъхвїїує фр ъхз ных, сгы бюыъющуюэ наъхъ нъш рввря ных цхвшя ъраьря рыррал слилъ. Рэлэ їбвїэє ърывларурэ сгвврал няъх ъхысхщ, ързьръ вгаурщ ърфрь вриврщ рысрщ ърввл фр ърыфл. Бюыъющуюэ ъраррэ вггар ных сгур ъхыфш. Сєщаєъ вгигэр гзвгг сшафхьх врърурэфрщ сюыфг. Ъхяърэл србр ъшщшя рыурэфлъврэ єў-вїбяєыїэ фхых рцларвр рысрфл.

– Рщырэрщлэ, црэ бююур! Бгарурэлўфл схахщшэ! – фхя цшсхафш ърывларурэ їэї ьхэхэ. Вшуш слаб нвшя ъїыфї.

– Ъгырулўфрул бєщъєэї зхз! – фхфш сгщагъ схах бїщыєя. Чггар ириърыръвря бєщъєэї зхзшя ъюыгэр ъраьрввл. Ры рарфр наъхъ рэлэ ъюыгэфрул бгьърэл рыля, шзшэ ириярщ рўвраля, ърязлулэ рыля, зєэвєуїэє брыфл фр, бгьърэл рал лаулвля ъющфг. Връ юиюы гзгафр ърщфрэ-црщфрэ нъхэш схыушбшч, фрул сша наъхъ ярщфр сюыфг. Ры Чггарэл вюэюя црвърэ наъхъвш нбшэх ъхывшавяхщ иръ ных цхыъхбшэхэ ъраьря, ъєьєыєвє вїавїя, сша-нъш вння цшсхафш. Нўъхщшя ъюыгэфрул ърязлъвл, рывлэ бєщъєэї рыфл. Чггарэлэ ьгафрулфрэ фр ървгг нбш злъвл. Сгыра нъєє вгасрщсл фхя ющыюфг, юыцюэг сєыїиє рысрщ црвлирв, ьхэш вшаїї ърывлалиярщв ую. Ърывларурэ вхщфх фраръър цєыєэїя ювгар ъхввш. Црўл ъхыухэ наъхъ Чггарэл ъраря:

– Гигы нъєєэї ных рыфлсл? Цх фрул сриър эхабхўшчфш вюэюфгсг? – фхя бгаря ърыурэ зръвр, цхафх схвшэ ърыърыря црвърэ наъхъ вгар ърыля схв ъхыфш ързля цєэєфї. Нъшэзш наъхъ сша ърэзр ьхва ъгсрыря сраля, цхвяхбшэх ъєчїэ цхвъхэфхэ ъшщшэ ърщар равлэр ърщвля ъхышя, Чггарэл ъюывгъврэ ъраьря вгаугчгя, рал цръврэ бгьърблэ врря, шзшэх ърязлул ьхэхэ бєщъєэї брыля, ъюыгэр ъраьрввл.

– Ьлэфрщ ъхчфх ннэ цхафх црыулч цїаїїує сюысющв фр. Гигэзрылъ ных ъхз ърыля ъхвбхўшч, вннвшуш цюы ьхэхэ срасрщблчсл? – фхфш цюыфгэ раъл схвшэфхуш цралъврэфлалыурэ ъєзєэї ъєабєвїя. Чггар рэл юоэр фхых рысрявла. Ры цюы сшашэзшфхэ сша рч рылбларръ ълызг. Рчла сгы сръ-фраръвра ъгазрурэ ъєзєфєэ злъбр ных срщъхбшэшэ їщїэє цхвьхъ. Р вшуш ъєзєує срали їзїэ ьришэх ълщфл-зшщфш євъєэ зюў цюыфг ъхбшя євїїує вггар ъхыхв. Црълэ рарфр цюы зларъ цюъ, ърщар срщъхбшэшэ їщїэє внн ралфрул цюы зларъврэ євїя ърщар схаш ъєчфєщ србьръ. Юиюэг ьхэхэ цюы нъш нбх рылбврьръ. Сгырафлэ срралэ рщвр рысрфл, фрул фхых фхэхбш ърывларя вгаурэ.

– Ъюаъгя ърылявлаблч, цїаїўїч ьхэ цхвъшашя ъюхоэ, – фхфш наъхъ цгьиръ бїщыєщ. Чггар рэфрэ ърыля ъхвяхухэух раръхввхэшя вхч-вхч србля срарввл.

– Гигэфрщ илярэрыра ъєсєщфї. Цряцри цшушв шивхбх шиъх, цхбх риър вющсющ вгаурэ ъгарул. Шивхухэфхэ ързля гишэвшя цхўшы цюы ьхэхэ ръзр вряълырал ъхыхв, – фхя бїщыєэїя рыфл. Цралъ цхаух злулиърэфр урэр Чггар сша рч єяъєбїэ србвл. Фхэхбшэшэ фр ърывларурэл враря єчїэє ъхых ърыурэблфл. Рбвлаврфрэ црэлэфрул наъхъвш ърарфл. Гчгэ сющыгг, ъхў фрылыгг, ърар вюаг, ннушэфх ъгыръ вгигэр зхщшэ ълаурэфрэ ъшщшэъш брърылэлэ ърар шчш сшышэшя вгаурэ, цлыфлчфгг цшушв нъхэ.

– Вррэлиля рысрщылсл? Рвлўлч ъшь? Ьхэшъш Брэцра, – фхфш ъїыє сруля. Чггар рэлэ ъїыъїбїэ ъєаїя цїаєуї члая нвх вїивї. Юихэвшя сша ъєаїїфєэ ных бїщїїує злаьрыфл. Брэцраур фр цръърэ юъиющв, юиюэфюэ ъшщшэ ных вхыхдюэ зрыля, цюыгугиггур зрълаля, рарырал црълэфрфл. Вггар сша рщфрэ ъшщшэ Брэцра:

– Чггар, ьрур вгаьгиър злурблўсл? – фхя вїч ных рщввл. Ьлэфрщфл ъївяєуєэ ъхышэ сша рч врщбрыфрщ вїивї.

– Бхэ їщыєэє ныхъ цшушв сюыбюў, ьхэшэ сша ггыгь сюыбю... – фхфш.

– Р ньэх сюыгявга? Рчла чрьрэ сриър, шыухаъш цююъхазшышъ чрьрэфр цриря црвърэ цюъягч ую, – Брэцрафлэ єўї єчуєауєэ фр цюъ.

– Юихэвбх фр... Срырблэлэ сша срырыгг ъхышэух їщыєэуєэї ърщбл рвр-нэхух сюысюбгэ цръярбр ъхахъ... – лыфлщ ърарфл.

– Ьхэшэ цриююь ьхэшъш. Нъшэзшфхэ, ьхэш вхбъхщ вгаурэ рврь фр, рярь фр цюъ. Ьхъвхявш рпъвря црвърэ цлыл нъєєэєэ вхў сша ъїэфє рцларя ърыурь. Рчла єч вруфлальфл єчїь сшыухэ наъшэ рфрььлэ, – фхфш їиъїаїэє. Чггар сгур зхщшэ рэлэ цриююбг вггарыгг сшызї ньхб ных. Ъгаггзгырафлэ юъггбгэ сївїя, ъгаггзг сюыгя шивхщ вгаурэлэ урэр рщвърэ.

– Ъхзшашя ъющ, – фхя сююаг ююагщ ърарфл, – Бхэ ьрур єчїў вггарыгг сшашэзш цюыг рщвля црврблў. Р сшаюъ ьхэ цєэїэфє срралэ бгаря сшышя рыурэблў.

– Бхэ ьрур ълчлъвггбгў. Р ьхэ ньэхь ьхэхэ ълчлъвгг сюыгигь ьїьъїэ. Ърщуль, цри ъхчфх вравърэ рчрсль ьхэхэсш? Ьхэ брур ърщулыгг эхабхыхафш рщвъль ъхысхщв. Єьїа сюо ъєчїўфєэ сша урэр срълввл ъєаїїэї ъррырщь, – фхфш вшъ ъраря. Ъєчї ьрур шихэ фхухэбшя нў ных ьннашьфїї вшушышя вгафг. Чггар ьлэфрщ ъєч ърариър вгагивгъ схах рыьръ ньхб, фраюю ьръгы сюыфг. Рвр-нэхбшэх вгаьгиър злурралэ рщвърэфр, рырафрэ ъраилылъ фхых сюысюфг. Рышьфхэ рцларурэл срырблэр фхых, сриърур фхых ъєўїы сгасрщ єч ърщулбл ьхэхэ цриря ърыурэ ълчл нъєєэїэ вхў ющ-брэррблэ сгчгя цїауєэ. Юиюэфгъврэ вгаьгиър злурь фхухэ ъгсрэля ърслы рыливл.

– Ларб ълырблў. Ълчфлэ зларул ълаъ фхщв. Ъєчфїї иръхъ цхафх ърысрщв, – фхфш рярбл, – Сшаюъ, срырэл цръилыря срщърфлўсл, сгы бряра црўлысрщ вгаурэфрщ сюы, ълчль.

– Цюъ, ряр сгы бряра црўлысрщь. Вруфла ьхэш нў цръил рфрьур ъхчшъвшафш.

– Вгаьгиър злур ныхушўфх сшчфш вррэливла. Рврў нъєєсїч ры срырэлэ сри вхашбшэ срщъря ъєаєыї.

Чггар рярблэлэ євїэїзїэ Брэцраур рщвбр ры фраюю ьръгы сюыфг. Сривлъ-сривлъ врввггырафл рыля сюыюзюъ ърщэрврблэлълэр вррэлиггур ъхыфш. Ныяхъ, шысхашўъш, ълчлэлэ ърахуш ьхэхэ вхў рщырэля вгаурэ, бєчї юагэфгг, рълыл ъхэхэ цшушв рвр-нэхух цруля, срврыралэ схашивш. Навхў Брэцра рыля ъхвхв фхухэ ъїэї рврбл бєч сриврфл.

– Ълчль, вруфла сгщагя цръил рфрьур цюыгугявгабгў. Цєэєъєщ, вїиїэїъвїї цшушв нъхэ. Ньш гигэгэ нвхушэ схъ ъраьр. Срырўфл рврблэр ных схашя ъющсющбгўсг. Срыр ьхэхэ срвля ъхвши ълщлэ сюыюв. Сриър єыъєфє ньхббшўха, сша иррафр црирщв нъхэбшўха. Срыр рврблэфр фхухэш ных сюысюбю ъррырурэ гзгагўфр ъєаїя вгарблў.

Рярбл фр ъїщєєбїэ ъюивюуюэбгя сри шщъхфш. Ълпчл рыра рыфлэ рыр ных сгы вггарыгг бїщыєиїя, сша зхзшьух ъхышя рылиърэфрщ.

– Вггар, ълчль. Срыр ьхэхэ срвли ълщлэ. Наъхъвхаух сриър сшаєєэїэ срырблэлэ ъхахуш цюъ. Єч срырблэ рарў срвлаурэ рврыра сра. Срырэлэ рщлэрэ Брэцра нъєєўєа црьрэ-цръил рщвлиля ювгаьръ схыхўха. Рышь срур схабшэ, сръърэур фїэїщєбї цхвшивїї. Рэлэ ъюыгэфр єббє, ъшщшэ рврблэрэ ьгарб рырв, цръил сшышь рырв фхухэфхщ... Р срыр зюўющбю сррал сша рярблэ врря ъхыхв. Ры бхэшъш, рэл бхэфхэ нз ъшь вравля рысрщв.

Чггар рвр-нэхбшэшэ лулэрэ злъърэ цюъ. Ры срырблэ схашя Рщфрщфлэ рълсрылэ фрул ююафювъгбг ъхыфш. Срырбл сра наъхъвш вравля рыгг ърэфрщ сюыююагэ сшыбшэ, ъїщєєьфї рыфлсл, ньш срырьфл ъюию сръблэ фхя шзшэхэ врсрыря рыфл. Юиюы ных ъїэї рврблэлэ ьришэхбшэ рщфрвля рыля ирраур ъхышя, ърщэхэхбшэх срырэл вриврфл фр, ъхввш. Брэцра срырэл рврблэлълэр цхвъшашя брыурэлэ вющфюэ ъшщшэ урэр гъвг. Ры эхухфша ных ириърыръвря срырэл бгарьцлырщ сриврфл.

– Рщсхъвш ързрэ рыля ъхыхсшч? Сшчфшэ ъюыфю єбъєэї цръил ую, врхэх-врпврблэфр єбъєэ срыфра нъш цїчфїї сюыгя ърырв фхя рщвлирв.

Чггарур срырэлэ ърщфр нъхэшэ рщвггур вггар ъхыфш. Р рэлэ ахръжшпбл цюуюагфр рщвлыурэфрщ сюыфг.

Брэцра їщфєэ злуля вггар ных рыра фрщльр цюыгугизг цхаух срафл. Рырафлэ цюыгугизг цхаш ъхз ъшаухэфхэ сривря ьгчлър црўлаля, рфрь їчїысєщ срър-ирър сюыуюэ вїэъї ъыгсфгэ їзїэзї ърсрвл ных.

– Ихд срасл? – фхфш ъшах брыля ных. Юючфю ърщвраля вгаурэ ърщвраггзг цїчїэ єчуєавїя фр ъющсющ, ъшах сха фхухэбшя сша ърфрь бюы цръър цлыля сгур цюы сюиювгя схафш. Ьлэфрэ єьїаї їэ злъярщв, ърэвшя шзш слиярщ злфрщв фхя ющыюя ъющфг. Ърщвраггзгырафл ъєауєэ брщлэ гигы ющ ъхыхв. Їзїэзї ърсрвър злъбр, Иха фхя рврыурэ ъшиш вгагявга. Ърсрул брылўъл, ъюыгэфрул ъшзшэхъхщ вюявг сша ъюыгэрэ нъшэзш ъюыгэр лаулвля ющэюя црврв.

– Ъхы, Брэшъ, ърэфрщ црўлылъ? – фхфш ры.

– Ихдъх цюыгурщлэ фхухь.

– Рэфр сшаєєыєа сра, рчла злулибр рщврь, – фхфш. Ихд ихдвшэ црэфююзгбг. Ърщфр срабр ъєыєъєфєщ нназшя рырв. Ьррэшыїї ъхя ьхэхэ сшаєєыєаує цюыгъърэфр гишэвшя блаввр ърщвраля вгарв. Ихдвшэ црэлэ єчїэєэ сриър нз ъшьух шихэсхщв. Иха фхя рврыля ърыурэл нз эхабхфхэ ъюаъяющв. Ихд їзїэ ювъю фр, бггур фр вїиєв. Сша ъюыг ьхэхэ ных Брэцраур юъиюуюэ нъш цшушввш цхыъхбшэхэ ггзвря, ъєьєыєвїя ъюхв. Фхэхбш фр рысхввїї, нъш шщшэшэх нъшфхэ ъшиш срвзгфрщ. Юиюэфюэ гырь Иха фхя ъюоиърэ. Злэлул рвл ърэфрщ нъхэшэ Брэцра сшысхщв.

Ры вхахчхух вгиър сраля цєыєэїя блаввл вшъвхя ъєяъє ъїввї. Сша вюявюэ ъшщшэ ихд ювгаурэ сєыьєфєэ нъш ъшиш злъвл. Ъхсхвхыхашэх ърарурэфр зхв єыъєыїъвєафєщ. Вхч вхч срблиля вхяъшзвхэ лыфлщ вїиїя ъхвшивш. сгы Ихафш ърарфл ных, ры ъшах сха фхухэбшя срилэ шщъхя ъющфг. Ихд ъюыгэр вхбях блпъвгг ьюэзюъвг вхухахвх ъраря, ъахбыюфю зрыърыря ювгагявга. Сгвг црэлэфрул цгаэры ъюоыггзг зрърэ рщэхъ бвюыфю. Сгвгэгэ црэлэфр рзлыурэ ъюэмпъ, цха-цхьша брылэурэ шфши, ъгаурвлыурэ ьєьєыєа, фрул ъєя эхабх сра.

– Ъхы, – фхфш ихд. Їэї брчфрэ злъърэфрщ гугырв. Їэїэ гуги ных цхвшивїї, фхэх-сющ фїа нвшя ъюаъгэгз ъряврщв. Брэцра наъбшч ърывларщ вїивї.

– Ры срырблэ ъїщєєбїэє схашя ъхышявша. Ьхэ рэл рчла урэр гъвгь, – фхфш Брэцра.

– Сгы зрвръ. Зрвр-ръ... – фхфш ихд рълалэ ъїсїаєэїя, рэрэ ъєчїэїэ вєсєбї ьхэхэ ърарфл, – Ърщар рыфла. Рэблч сшчфшэ ши рыфлур цлысрщв.

– Рщввль. Рыфла фхфшь.

– Рыфря рщв. Сшысхбшэ нз эхабхэш. Р вющ ърэфрщ єввї? – ирърсрырурэл цх злэфлул схыушбшч ихд ъїсїаєэїя, рэрэ ггавгэрэ цлыьрщльли сюыгя ъющфг.

– Вющ ълысрфль, – фхфш Брэцра, – Бїщыєиїыуєэфєщ ных рвр-нэхбшэх рщввль, цхвшььшэ, рыфлўраур ъхызї нз ъшьшь цюъ, схабхўха цєэ схаушых фхя.

– Рчрьрв. Сра, сраля срщъривлар сха. Срыр ъюыгўр ъхыннаш ьхэхэ ърсраыр. Бхэфхэ ихъишя ърысрил їзїэ рчлалэзр ъєя шивхэ бхэш зхввхвхь. Бхэшэ сриъл шишў юиюы рпыфлэ ъєўїыїэ врсли.

– Ихъвхэх вгаурэфрщ фхых рълыл цюъ нъхэ. Ьгафгэр бїщъєыуєэ сюъвг ъєасєщв, – фхя ъїэў нввш Брэцра.

– Бхэ рпыфрафл сшысхщбшў. Рпыфрафлэ нў ъхыхбююбг фхых цюъ фхухэфх рвррэфрилэ ъггыгъ ьхэхэ цхўїїує фрарьхвш цхвхв. Рпыфра фхухэ блщурыръ чрв сюыюв, рыра ьхэхэ нвшпв сюыгг ъхахъ, – ихдвшэ ьррэрщл рзлъял, рчла ных злуля ъхвъхэ зхв єыъєыїъвєа цръил црўлылъ ьхэхэ ъхышиъхэсш, сриър гзга сюыуюэфю Брэцрафлэ сгы ъхсшэх зрав цралыьръ, рчла вюъвюю урэр эрбррвлэ рщввл фр, срар сха фхухэбшя нишъ цръър ъюыгэ црўбря ъющфг. Брэцра блавър злъвл. Рэл сшашэзш ърсрвврул срафр гчгэ ювгаугзър ювгагя, Црэрар ъївїя црвлявла. Ьгэг ъєаїя ных згаъря ъхышя ьюоэгэр ъгзръвря ърыфл.

– Ьхэ бхэш брулэфль, – фхфш ры наъхыхщ.

– Ьхэ фрул, – Брэцра рыъльлэрэ игг-игг нввшашя цлввря рыфл.

– Ньэхух рур їщыєэфїў? Ьхэ бхэшэ сриър сшаєєэїэ ъгзрулэфр црвърэлўфл ныхбвхвшя ных ълщэрыля црврь, – Црэрар ьгэгэ вєиїэє срилэ цєыєя лщыря цшсхафш.

– Ърэвхв? Сгы цхафх ьгагэфгэ бггбгэ рулчурэ сюысющв, сшыхбшўсш? Цїазї, – фхя ъюыгэрэ цхвхыхщ, раъл цръър србвл. Сшашэзш ърсрввлэ сша врарслэфр гъвююзг сєыьєыєа сра ных. Нъєє рырафлэ сшашэх ъшашя, сшашэ сшаш ъгзръвря, злаьрылиърэ ърылслэфр ъхахсхвъх нявхя цхвшивш. Брэцра цїч цлыфрэ схаш рпычрвлэ ъєасєуєэбїя бгурыръврэр ълчфлэ ъшщшьшэ зхзшя сриврфл. црэрар ньшвхфхэ ных ълўълбвря, сєыьєэї цраля цшсхазїфєщ їэ злураля, Брэцрафлэ зрзлэрэ гщярырщ ъраьря, ры ра сша ъшщшьшэ зхзшя рал лаулвърэ брщлэ ъгырулэрэ рщьрыря црввл.

– Ърэфрщ ъхахьхвбшў! – фхфш наъхъ схв рыфлэфр нэхфхэ вггьр цлырўрз ърыурэ ълчфлэ сша уарьь рилъ нвш цюъ вгьбръ фхэхбшэх бгъврэр ъраря.

– Гигэфрщ ъхахьхв брур сгщагфг, – фхфш ълч ълылъврэля. Рэрэ зрыърблэрэ црввл. Наъхъвш ъраря ъєєэїэ вющугчгя рыблэ фхбх ъхахъ. Црэрарэлэ фхэхбш фїъєэфєафє ъшщшь ъшщушчшя ъюоыурэ ьрэхъхэфхафхэ рщлаьрбл цюъ сюызг. Вшъзшщухэ ньзхуш, шзъх схыш, сюабющуюэ црьсрил.

– Рярърщль ьхэшэ, – фхфш фр Брэцра єчїэїэ ъшщшьфхашэ зхзх сриврфл. Ърсрв-ърсрв ъшщшэшя рыурэбля цлырўрзврэулзр злфрьл фр ъхвх вїивї. Сгы рарфр ърщсрал вшъзшщшя, ълчьрвър фрпаьлэ фхухэбшя ърыурэ ных. Црэрар наъхъвшэ шз ъшщшьшэхэ сгыръ нвшя злур ърыурэ цююэ фр, зюў фр ърщсралэ ъєаїя вшыш ьхэхэ нафшэ ълылъврэр црыря рыфл фр, цлавълзврщ їэ злураля, наъхъвшэ црэлэр вєав рпъвря цєаьєыєя ъхышя, сгвгэрэ ъгзръвря, єщфє ъєвєаїыїя ъхышя вшышэ рълалэ ърщсраур вшщушчфш. Брэцра ларервврэр ъєчїэ цгьгя рыфл. Ълч ъгфгь ъюэдхв бюагя црвърэбля црырулырфл. Црырурэ брщлэ сша сриързр фюсги злураля, наъхъвшэ црьсрилэрэ эрчшъ ъраьрщв. Брэцра рэлэ зрзлэрэ блырулыря, ъхч-ъхчфх рвълщ ъраьря, вравля ъюоя црввл. Сша ъхчфх злфрсрщ ърыфл ных, ълчфл ъєвєаїя ъхахсхвъх црвълаля, їбвїэєэ србр ърыфл. Ъгьрал рилэурэ ърщсра ъшазї црулэ єчї ных врря рыфл. Ълч црчфлъвл рвълщ, нашэшэ вшивхя, ъєчїэ схъхь цгьфг.

– Рывлэль, црэль, рабврэль ьхэшэ! Фрул-фрул-фрул... Ървггырвзл. Шше-ююее... – ълч ьшў ъгсгывр ръливрэля, ры рарфр наъхъъх фхь-ъїз схазї ъхсшэ фр гэгвярфл. Рэл гъърэ брщлэ наъхъ сюыгигэзр вхьшэфш. Вшь ных ълчфл вєавъєсєыїя шщзїфєщ. Ъєяъє сраля рэрэ нъєє вхў бгырщля бгыъ црвля ърыливл...

– Рур фр гигэфрщ ларерв вравггыря рврблўсл? – ларервър зєьїыїя, ъєчїэ цгьгя ьруфларя црвърэ ьїэєввї Црэрарэлэ ълчурэлз ъюивюуюэ їэї сгчфг.

– Цюъ, – фхя ъющфг Брэцра ъєчїэ рзярщ вгагя.

– Рыфрсрзл. Рэфр бхэш ньэхух бїщфї, вррэлиърэлэр сша рщ сюысющ црвля брур вгаьгиър злъвл?

– Р ьхэшэ вшушэшьфхэ сриър равлъзлылуль цюъяг н? – ъєчїэ рзля ървълаля ъїыфї фр, ъюыгэ ъхашя, фштрэфлэ сша врарслэфр црвърэ ълчур нўшых ъраря, вшъзшщухэ ьрьръвралэрэ рълалэ єєя ъющфг.

– Цюъ, бхэ бльсрввгг, бгыгг наъхъбшў. Бхэш бгыгг фхухэух сюыюв, эхушчш бгыггыгъ наъхъъх лырщлъвгг сюысюбю фрул. Сшаюъ, сррал сша вїэї сшаш сшашўхаух цюьюъ рщвля црвърэ цюъбгўра фр н?

– Цюьюъ ую рщвлиярфлъ. Сшаюъ, ьхэшэ рур ъррыююь цюъ. бхэ рэвшя ълчурэр схасхзш. Ьхэ рщвярфль схых сррал нъєєсїчфїэ ъхыхзхушсшч їзїэ. Ьхщыш, рчла сгы шивхэ сри вравля брур їщыєэїя рырщлэ. Рэрэ ърэвшя црирщслч? Ьхэ блпъвгг ных бхэшэ фр врпэурэ вггурэфралў, вшахухэ рвр-нэхў цюъ. Ърщфр срарслч? Цхвхыхишя рыля Аюббшпур ъхвхсшчсш? Ры цръврэ ъїэї-вїэї шивхя, юэ цлыфлъ цривлулслчфл вривря, ры-ъїзвєэ, фхэ бююыгъврэ рцларя, ьшэвшя ларервър срвьръ вгаурщ, ююагсрщ гъврурэлслчур бїщїэуєэ рсрыфр ърщвря ъхыхсшч. Бхэ юиюэг ъррырщблўсл? Р сгы шивш шщушышъвїї рпулэр злурабрь, їщїсїч фр, ьришэхсшч фр, ръзрслч фр сюыюв. Бхэш рырърэльр брыля сруля рырь.

Црэрар гэзгъярщ ърыфл. Наъхъвшэ ъєъїаєуїэє срилэ цєыєя, схъ ъгзръврфл.

– Бхэ ющыюсю рэл ьхэхэ ьхэш цлауря црврв фхя. Сша ъєабєў рэрэ сгы юоўфрэ ърщврблў. Ры бхэшэ врьрэлўр фр вхў ъхысхщв. Єчїьфї вшь ных лщьрэфгг цшушв ъєабєвїя сри ъюиъюэую зхщшэ връла вшщсхфшь. Сри ъюиъюэфюэ ъшщшэ фхых вшщсхщ ъющьюъьгэ, сшаюъ ихъвїї сюыгя ърысрблэ фхфшь. Нявхя сшафхьх ълыльли сюыфгь. Връла ющуюэсющ, нявхя ющуювбюь вїияєщ ъющфг ных бхэш ныхбвхвшя рыфль. Юиюэфю урэр сша рч цхўшышаннъ сюыуюэбгфг, – ълчфлэ зрзлэрэ блырфл.

– Бхэ сриърыраур рчулалысрщ цєэ цїа. Ьхэ ньш вїэъї ъыгсур рэфр-брэфр ъхыхь. Бхэ връла ъхысх. Сриър цръврэ цюыгурслч. Сгы цръврэ сриърырафл врря рыср. Ьхэфхэ сриър ьхэхэ црвърэлўфл сшызї сюыбюь, сшыхбшў... – ныхбвхвшя рыля Брэцра вгврырэля, їэ злурар рысрщ ърыфл. ълчфлэ ъраггбгэрэ ъраливлар ъраьрфл.

– Ющ, ююагя ъхввш, – ълч наъхыхщ бїщыєфї, – Ьхэш сшаєєэїэ вєиєуїэєэ ъраьря рыурэбля ньэх ьлэзр ървгг ъраьрфлў? Ьрур бхэфхэ сриър нз ъшьфшэ ъхахуш цюъ фхфшь ую!

Цггэгя-врарэлиля, блавър злуля срарвлиърэфр, Брэцра зєэвєуїэєэ ръзр рыля злъвл.

– Сгы ръзрэл рыля врьръ-рилўр цгьир. Ъгабрулў рз цїасєбїэ. Ъшщшь ры, єчїўє цръърэлэ.

Црэрарэлэ ъєчї ъгсрэлзврэ црщэря ъхввш. Ръзрэл рыля рырърэфрщ сюыуюэ рярърщ ъююч бгьърблэр брыфл фр, злаъ нввшашя юючгэ црря, наъхъвшэ схвшэхэ єєя-єєя рыфл.

– Ареьрв, црэль.

– Фрул нбъхавхь ьхэш сшыхбшў...

– Сшыхь, бхэ фхухэ цлавълзблў! Ра-а-а... – вшивхашэ ърсливлар ъющуюэ ълч рэрэ ървълаля ъїыїя рыфл.

Брэцра Црэрарэл гчрвля ъющуюэфюэ ъшщшэ сша сррыгг сгоьгэ цюуювгя рыурэблурэ бхчшь ьхэхэ ъєўїыї зєуїя їщїэє ърщввл. Рчла рыфлэрэ Чггарэлэ вюбгя злурралэ нбвхухэфх рэбрщлэ ъєўїыї зєъвї. Ъшщшь врэфривл фр сшысхщв нъхэ, зрзлэ црбрыурыри ьлэфрщ вгабгэ. Ьгэг Рышь ърэвшя рпы ълыля цїауєэ фхя ъхышэфш ъєауєэ брщлэ ющыюэюв. Брэцра ъшашя ъхыухэфх Чггар ъхзъш врьръвл фрбвюаъюэфгэ їбвїэє ъюоя ъївїя ювгаурэ. Ъгсрэурэ сющфюэ нишъвшэ рыфлэр гзгя цхввш.

– Црэль, ъхыфшўсш? Ъюыгўфг цггщ бры, врьръ фрпа, – фхя ьюоэгэр рблыфл. Црэрарэлэ црульфгг рвлалэрэ, вгьбръ, вюыгъигурэ фхэхбш, сръларщурэ гчгэ ъшаяшъвїї ъєчїэєэ, эх сша бюэгэ цлв цлвврэурэ цшсхъвхщ зрзлэрэ ъшщшэ рыфлэфр вгаурэ цєэєъєщ, ърарярщль, схвшэфх сша сюхуг цюъ, ры вгаьръ сша рч цїфєє ъєаїэуєэ ъхышэфш ъгзръврурэур ъррыююбг цюъ сюызг. Юихэвбх фр ъгзръврьли сюыгя схвшэхэ єє ъющфг.

– Црарщв. Ьхэ рчла, – фхфш фр ьюоэгэр юаюыуюэ ъюыгэрэ нявхя бггагыгя злуля, трээрур рилуля ъшашя шзшэхэ схъшвшя рыфл. Бїщсєуєэ, брур цръярурэ рфрьур цющягырэля бїщуєэ рфрьфрщ ъєаїэуєэфєэ сриър сгы цриююфю вючюъ цюъ вгасрщсл фхя ющыюэгя ъющфг, рэрэ бющъгыра ърэвнна нъхэ фхя рыфл. Схвшэ зрыр-сгыр цггьги сюыгя, бггэг сша вюяъю ираъларвля рулчля вгагя, сррал сша сгы цръврэ злуггур вггар ъхыннашэ ющыюя, блавър злъвл. Єьїа сюо рпылэрэ трээрфр схъшэх рысрщв фр. Ююср, рпылэрэ. Црэрарэл нбвхя цїаєуї члая нвшя рыфл.

– Брур ньэх сюыфг? – фхфш Чггар. Цїчї ърсрвлаырэурэфрщ. Брэцра ггагыгугэ ъраьрвля ъющуюэбгя зююзгырщ вїивї.

– Ньэх сюыгявга? Нз эхабх.

– Сриързр сюыгя ъхыфшў.

– Рр. Цгьгивр сша рч ьрбхых црарыля. Рэл ъєўїыїўє рыср. Ьхэ цгьгивр ьрбхых црарыбр гишэвшя вїэєаїя ърыьрщль сра. Рч-рчфрэ ьїэєчїсїчфї сшышихсшч фр ньш, – фхя цраъларщ ъїыїя, рпылэлэ ъюыгэрэ наъхыхвъхэбшя ъраьря ъюоя, юагэфгъър ювгафг. Бвюыфгэ їбвї црщэрщв. Врьръвлэ цлвл сгаъгарщв, ъєауєэфє ных врсшвшўфш рзр вгаурэфрщ сюыгя.

– Врьръвл цръил црбрщв юъиющбгў? Ьхэ рияючзг рпыфгг сюыгявгаьгэ фр, – фхфш цлыьрщля. Чггар рэлэ равлэрэ ъхышя ьюоэгэр ъюыгэ раввл.

– Бхэ їзїэ раръхв ълыфль. Бхэшэ ъгабрулўфл вющугчги їзїэ рияючзгур фр рщырэфль, – фхфш илсларщ.


Уландысы кийинки бетте


Издание книги за счет автора
janyzak@mail.ru
Алган материалга шилтеме бер!
 © J.Janyzak, Kyrgyzstan 
Ссылки на взятые статьи обязательны!
Яндекс.Метрика