Молтой ТУМАН

ТАШБАРАҢ

ЬЮЫВЮЩ ВГЬРЭ

ВРИ СРАРЎ

(фюъгьхэврыфгг яютхбвм)

Нъшэзш срблылил

Сшиъхъ 2017

РЫУЛ БЄЧ

Нухафх сгы злураьрэлэ ртвюагэ сшысхухэ сюыбюь, рэфр рэл црчурэ рфрьфл ъхбшяъєщ црчггзг, цх нз сюысюуюэфю рфрсшщ злуарьрзлылъ ьхэхэ ъєявєуєэ цлыфрафрэ схаш рыягагиърэ рфрь ърврал нбхявхьхъьшэ. Сшаюъ, вшыхъъх ъраил (р вруларрул, вшыхъъх црарир сюыбю ъхахъ), Ьюывющ Вгьрэ (Цгьрврщ Рсфлареьрэют) ъхбшяъєщ црчггзг, рвїуїы цгаэрышбв фр ньхб. Ларб, эхушчш ры ьхэ сшыухэфхэ црэ-фїщэєбїэфє злураьрзлы рфрь. Юиюэфюэ гырь рэлэ сгы злураьрэл црарвърэл врў ърылзвгг ньхб. Ъръларурэ зєыфєэ сгыръ шчфхя сюысющв, рэлэ блўралэфрщ црэ-фїщэєбїэфє фрэхуш сюысюуюэ рфрьфрэ ьлэфрщ злураьр црчлыьръ фр ньхб.

Вгаьгивр ърэфрщфла-сша юъгп цх юъгпырафлэ вїаьєуї рфрьур ървгг вррбша схаухэ гзгафр урэр ьлэр гигэфрщ злураьрыра црарыр вгаурэфлул фр врыриблч злэфлъ. Сгы злураьрур єчєъ сюыгя схаухэ ъєаїэїивєа бюоч лфларя враря, рэл ьхэхэ ъюию, рврыралслч рщвърэфрщ, Бврышэ юаэювъюэ ьгафрул вхьшафхщ вравшя фр цюъ сюыгя, Срвливлэ сриър жштшышчржшпыгг єыъєыєаї цхвшьши-бхъбхэ цлыфра ьгафр сриврэ ъхзшаухэ сри рырьрэфлъврафлэ сшчух ъхыухэ гзгагэфр Срывшър сюоэфрул ахбясгышърырафл рысрурэфр фннаышъ сриър бюочфгъ ахбягсышърырафр сюыгя євъєэ. Юиюы ных гзгафр сшч шыухаш вралелслчфр євъєэїэ вралелщ злураьрырафрэ фр бхщахъ ъхчфхиъхэ, рчлаъл оашбяагфхэжшпэл рысрурэфр фр жштшышчржшпыгг єыъєыєа, ныфха їзїэ црярщлзлылъвлэ фррэр ьшбрыл сюыуюэ, рэрэ ныфшэ ълыьлиъхаыхафш єчї цралп бюввюиг (юагбзр рщвърэфр брьюбгф) црэр ры їзїэ ьрьыхъхввшъ ьлщчрьфрафлэ эхушчшэфх нз ъшьфшэ цююяъхазшышъъх вравлысрурэ ьшбрыл Врырб єаєєэїэфєуї гигы ных Срърщла рщлылэфр сюыфг. Рэфрэ ъшщшэ єаєєэфїэ Єчуєаїи рщлылэрэ злъърэ нъш сша вггурэ анъхввхафш гигэфрщ цюы ьхэхэ црчрырурэ рфрьфра ълыьли цююсгэр вравлылиърэ. Ьлэр гигы црэр цриююсгчфр рчла фр сюыгя црвърэ яаюжхббвха злураьр їзїэ срщ дръвгар сюыгя схаухэ.

Злуаьрфр ьлэр гигы юъгп єчєъвїї сюыуюэ ьхэхэ рэфрэ влиърал фр рчлаъл гзгафрул ъююьгсгчфрул цїаїя црвърэ яаюжхббвхаух, сшщышъ срилэфрулырафлэ, црыял ных ърыъвлэ ьюарыфлъ фхуарфржшпур вгигугя црвърэлэлэ бхсхявхашэх, рырафлэ нышсшчфшэ ъхыхзхушэх срывр зряърэ ъхбхяхввхашэх ърарвр ърщфлуха ърарсрурэ, цхэ-фїщэєбїэ вїщиєывъєэ ныхввшъвхафшэ срхю, юиюы ных гзгафр злэ яхщшыфхэ, нз ърэфрщ црбрыьрблч ъєч ърариврал, яшъшаыхаш вррьрщ схашыухэ. Эхушчш, ълаулч гыгвгэгэ гўугбг ныхввх фхя рщвля цїаїиєв.

Гзгагэфр бютхв ьхчушышэфхуш юагб ныхвшэшэ вгаьгигэфрул фхуарфржшп ьрбхыхыхаш юагб црчггзгыралэлэ црэ-фїщэєбїэ вїщиєывїя, єч ръвгрыфггыгугэ нз ързрэ цюуювяюуюэ, ъшщшэъш ьггэфра фр юъгщ вгаурэ ъырббшърылъ злураьрырафл црарвггур вїавъї схаухэфхщ, ърэзрур бючгыр вгаурэл схыушбшч сюыуюэ євъєєы ьхчушыфхуш сшчфшэ ныхввшъвхафшэ цриююбгэфрул ьлэфрщ ърщар црэулб яаюжхббвхафшэ ъхбхяхввхаш гыгвгсгчфгэ, єыъєсїчфїэ ъхыхзхушэх ърэфрщ вррбша нвхашэ фр рчла нз ъшь връ рщвр рысрщв. Ры цєэїэфє сюцюьюыфююую урэр сюыюв.

Сшч ъшь ныхъ, ъшь сюыфгъ? Гсрулэфр ьлэр гигы бгаююую ъюььгэшбввшъ яравшпылъ яючшжшпфрэ вгагя, ълаулч нышэшэ вгаьгигэфр Гыгг Юъвпсам бюжшрышбввшъ ахтюыожшпблэр зхщшэъш цриююсгч ьхэхэ рэфрэ ъшщшэъш цриююсгчфг брыливлаля сша цръвгг цююя схазї ныхъ. Ньш сюыбю, рэфрул сррыггыгъврафл фр ърщар ъраюю црэр внн шыухаъш ълаулч вралелэ фр нбъх рыгг ьхэхэ сгы бгаююую сша цръвгг цююя врср рысрщ вгаурэ зрулслч. Црълэъл ьхчушыфхафх врслилслч фр ъїьєэ, рэвъхэш сгы сюоэзр ъєч ърариврафлэ фшряючюэг євє ъхўшаш сюыгя вгарв.

Ьюывющ Вгьрэфлэ сгы злураьрбл рэл юъгурэ ра сша рфрьфл ьлэр гигэфрщ вїсєыїъвїї ьрбхыхэшэ вхухахушэфх ющ цїуїавїїує вїавяєщ ъющсющв. Фхьхъ, ры шбъгббвтю злураьрблэр вшхихыїї єч трчшщярблэ рвърар рыр вгаурэфлулэ шихэшзвїї рщвггур сюыюв.

Рэрэ фр ъырббшърылъ ъєч ърариврэ рыурэфр сгы злураьрэл ърщбл сша рфрсшщ црэаур вррэфлъ ълыггэг връ рэлъвюю ълщлэ сюыбю фр, рчлаъл гзгафр црщэря црчлыля фр, срблыля фр црвърэ брэфрурэ злураьрырафлэ рарблэрэ рввлэ ъриърблэфрщ фррэр ъєаїэїя, єч юъгаьрэфралэ врср вгаурэфлулэрэ ихъ брэрсрбръ сюыюв.

Злураьрэлэ црэалэ рэлъвююфю рэл ираввгг вїафє урэр “фюъгьхэврыфгг яютхбвм” фхя рврурэ вггар сюызгфрщ. Рэвъхэш рэлэ эхушчшэ вгаьгивр сюыгя євъєэ злэлул юъгп вїчєв црэр юиюы ных гзгафр рчла ра сша ърэфрилслч срилэрэ ъхзшашя, єч рыфлэзр цююя врсггур раръхв ълыля црвърэ бгаююыюа ъєвєаїыєв.

Фхушэъшбш, злураьрэл юъгя злъърэ ра сша рфрьфлэ єч ъюагвгэфгбг - рур схашыухэ нў юсмхъвштфїї срр сюыгя ърыьръзл.

Ьлачрърв Влэрышхт,

цгаэрышбв


Уландысы кийинки бетте


Издание книги за счет автора
janyzak@mail.ru
Алган материалга шилтеме бер!
 © J.Janyzak, Kyrgyzstan 
Ссылки на взятые статьи обязательны!
Яндекс.Метрика