МАСКАЧАН АЯЛ

АВТОРДОН
Урматтуу окурман, сиздердин колуңуздардагы менин алгачкы эмгегим болгондуктан, көп толгондум, ойлондум.
Бул жашоодон сезип-туйганым алдамчы, эки жүздүү, карөзгөй адамдардын кол алдында бир күнөөсүз бечаранын кол куушура кызмат кылганы, ошол адам ал бечараларды бутунда оролгон чулгоочо көрбөй байлыгына манчыркап теңсинбегени.
Адам баласынын бири-бирине жырткычча мамиле жасаганы, бири-бирине душмандык кылганы, бир кезде пенде катары кесирлүү иши үчүн жооп берээрин унутуп эки жүздүүлөнгөнү жүрөк оорутарлык.
Жашоо мыйзамы, тирүүчүлүктүн вазийпасы, карөзгөй, алдамчы менен, күнөөсүз бир бечара пенде бирдей жашай берет жана жашап келген эмеспи, атам замандан бери.

Азыркы кыйындап бараткан оор мезгилде кайда барбагын кыйналган адамдар, кечкисин көрүнгөн жерде томурайып жаткан бечаралар. Чынына келсек өлгөндө алар да бир, хан менен падыша да бир эле эки метр жерге жатабыз го?!

(Visited 226 times, 87 visits today)