Башка дүйнө

Жетимдер їйїндє чоўойгон кыз кийин бир карт бєрїнїн колуна тїшїп, ал бечара кызды каалагандай калчап, кийин соўунда Москвадан жай тапкан башка бир бай кыргызга соодалап жиберет.
Бай кыргыз да жетимдер їйїндє жетилген болот, бирок кадимки турмуштан далай тепки жеп, ата-эне мээримин кєрбєгєн жигиттин жеке кєз карашы калыптанып, соўунда байлык топтоп, колуна тийген ажайып сулуу кызды єз кызыкчылыгына пайдаланып, жагымсыз иштерге баш-оту менен киргизет…
Окуя эмне болуп бїткєнїн окуп чыкканда билесиўер..

(Visited 500 times, 1 visits today)