Интернет библиотека Жанызак@басма
Самое дешевое издание книги за счет автора! 
Ватсап +996777329784 | емейл: janyzak@mail.ru

Макалаларга бар

Жаныбек ЖАНЫЗАК

Латын ариптери менен
кыргызча жазуу жолдору(тамгалар НЕМИС клавиатура менен берилди)

Аа _ Aa
Бб _ Bb
Вв _ Vv
Гг _ Gg
Дд _ Dd
Ее _ йоттошкону - ie, кыргыз сөздөрүндө - Ee
Жж _ Jj
Зз _ Zz
Ии _ Ii
Йй _ үндүү тыбыштын жанына "i" жазылат. Мисалы: ai=ай; oi=ой; ui=уй... kaiyk - кайык; kiiik - кийик...
Кк _ Kk
Лл _ Ll
Мм _ Mm
Нн _ Nn
Ңң _ H, h, себеби "малынган, малыңан"; "алынган, алыңан" деген сөздөрдө ng коштамгасы тыбышты туура бералбайт...
Оо _ Oo
Өө _ Ö ö. Сотка менен жазганда немис тергичин орнотуп ал. Же 8ди Өө деп кете берсе болот: 8zg848 wumduk latynyh kyrgyzdyn s8zvn koldoibu...
Пп _ Pp
Рр _ Rr
Сс _ Ss
Тт _ Tt
Уу _ Uu
Үү _ Vv, бу тергичтик жазылыш. Бүгүн Ü ü деп жазса болот бу тамгаларды тергичке орнотуп алып...
Фф _ Ff
Хх _ KH, kh – KAZAKHSTAN, Kazakhstan...
Цц _ ß – Муну латынча TS, ts дешке болбойт, анда “ketse, utsa, jatsa” дегендер кеце, уца, жаца деп калат...
Чч _ C, c деп туралы десктопто жазганда. Бирок соткада 4 деген санарип менен туюнта берсе жарашат :) .
Шш _ W, w.
Ыы _ Yy
Юю _ iu
Ээ _ Ee
Яя _ ia

ЭСКЕРТҮҮ:
Латын арибинен кирилл арибине которгондо алды менен коштамгаларды алмаштырыш керек, андан кийин гана жалкы тамгалар алмашат...

Жогоруда биз стандарттуу клавиатурада берилген латын ариптерин гана колдонуу жагдайын сунуш кылдык, себеби мындай ариптер бүт дүйнөдө милдеттүү тараган.

Бу вариантта Вв тамгасы менен Үү тамгасы бирдей Vv тамгасы менен берилип калды, бирок Вв тамгасы кыргыз тилинде дээрлик колдонулбай турганын жана бул эки тамга дегеле жанаша келбесин эске алганда, буларды латынча мындай беришибиз эч кандай кыйынчылыктарды жаратпайт дейбиз.

Ал эми түрктөрдүн куйрук-баштуу тамгаларына кызыгуунун кереги жок го дейм.

Дагы бир эскертүү – латын графикасындагы кыргыз сөзүндө эч убакта "ы" менен "и" тамгаларын алмаштырбоо керек. Антпесе "сыгылып" дегенди жазалбай убара болосуң, Мидикебиз айткандай...

Кошумча сунушуңар болсо, кабарлап койгула.

 

Саламым менен
Жанызак,
08.18.2002 - 2019-жылы сентябрда өзгөртүү киргизилди - немисче ß, Üü, Öö тамгаларын коштум...